Skrawek Serca

"Skrawek Serca" to cykliczna akcja charytatywna organizowana przez sklep Skrawkinatury.pl. Cel naszej akcji jest prosty - chcemy pomagać. Wartość produktów sprzedanych w wyznaczonych terminach przeznaczamy w całości na konkretny cel. Robiąc zakupy na sklepie Skrawkinatury.pl w dniach 1-10 lutego 2022 r. pomagasz małej Melanii. Melania walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA 1). Nieleczona choroba wyniszcza mięśnie, wprowadza w bezruch, a na końcu odbiera choremu życiodajny oddech. Od października 2019 Melania przyjmuje Spinrazę - pierwszy na świecie lek, opracowany w celu przyczynowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Uzupełnieniem farmakoterapii jest właściwa fizjoterapia i wielospecjalistyczna opieka medyczna. Melania pozostaje pod opieką wielu specjalistów: chirurga, ortopedy, pulmonologa, lekarza rehabilitacji oraz neurologa. Potrzebny jest też sprzęt ortopedyczny: ortezy, pionizatory, gorsety, kombinezony stabilizacyjne, wózek aktywny i specjalne obuwie. Dobry stan zdrowia i widoczne postępy w codziennym funkcjonowaniu są warunkiem dalszego udziału w programie lekowym, DLATEGO MELA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY! 100% TEGO, CO NASZ SKLEP INTERNETOWY ZAROBI W DNIACH 1-10 LUTEGO PRZEZNACZAMY NA POMOC MELANII! ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ!

 

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ "SKRAWEK SERCA"
ORGANIZOWANEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM SKRAWKINATURY.PL
 

 

§ 1 
Cel akcji charytatywnej "Skrawek Serca" 

Celem Akcji charytatywnej nazywanej "Skrawek Serca" jest wsparcie wybranych osób potrzebujących pomocy poprzez przekazanie przez EXEGIM Andrzej Kłoda (właściciel sklepu skrawkinatury.pl) środków zebranych ze sprzedaży produktów na sklepie skrawkinatury.pl w określonym terminie. Środki osiągnięte przez Sklep w tym czasie zostaną przeznaczone w całości jako dofinansowanie na pomoc wybranym osobom. 

 

§ 2
Terminy Akcji i Beneficjenci 

 1. Paragraf ten będzie aktualizowany o kolejne terminy i osoby, dla których sklep skrawkinatury.pl organizować będzie Akcję. W wyznaczonych terminach wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży Produktów na Sklepie przekazane zostaną Beneficjentowi. 
 2. Termin I: 01.05.2021-03.05.2021     
  Termin II: 01.02.2022-10.02.2022  Zbiórka dla: Melania Pawliczek

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
 2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów Produktów w Sklepie skrawkiantury.pl w sposób określony w § 6 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 2 ust. 2
  2. Akcja – Akcja charytatywna nazywana "Skrawkami Serca" organizowana przez EXEGIM Andrzej Kłoda w sklepie internetowym skrawkinatury.pl, której cel opisano w §1
  3. Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zakupić dowolny Produkt/Produkty w Czasie trwania Akcji
  4. Produkt lub Produkty - wszystkie produkty dostępne na sklepie skrawkinatury.pl
  5. Organizator – podmiot wskazany w § 4 ust. 1
  6. Beneficjent – podmiot wskazany w § 4 ust. 2
  7. Sklep – sklep internetowy skrawkinatury.pl
  8. Regulamin – niniejszy regulamin;

§ 4
Organizator i Beneficjent Akcji

        1. Organizatorem Akcji jest: EXEGIM Andrzej Kłoda z siedzibą w Cieszynie 43–400, ul. Jana Gawlasa 1/3, REGON 363378355, NIP 5481337016.

         2. Beneficjentem Akcji jest:  II termin: Melania Pawliczek, Fundacja Serce dla Maluszka

 


§ 5
Czas trwania Akcji

 1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczynać się będzie w określonych terminach. Informacja o Akcji pojawi się z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronach sklepu skrawkinatury.pl oraz w mediach społecznościowych. Pierwsza Akcja rozpoczyna się z dniem 01.05.2021 r. i kończy dnia 03.05.2021 r. Druga Akcja rozpoczyna się z dniem 01.02.2022 r. i kończy dnia 10.02.2022 r.

§ 6
Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu  Produktów  w Czasie trwania Akcji.
 2. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów.
 3. Po upływie Czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże uzyskane środki pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny zgodnie z odrębną umową.
 4. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, zostanie przekazane Beneficjentowi w formie darowizny o wartości 100% ceny uzyskanej przez EXEGIM Andrzej Kłoda ze sprzedaży Produktów dokonanej w terminach określonych w§ 2 w Sklepie. W dochodzie stanowiącym podstawę obliczenia darowizny nie będzie uwzględniana cena Produktów zakupionych w terminie Akcji, których zwrot nastąpił do dnia 14 dni od tego zakupu (w przypadku I terminu akcji - do 17.05.2021 r.)
 5. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży Produktów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, Organizator może dokonać darowizny na rzecz tego podmiotu.

 


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej skrawkinatury.pl przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. 
 2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie skrawkinatury.pl.
 4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: sklep@skrawkinatury.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej skrawkinatury.pl.

Kontakt

Adres
EXEGIM Andrzej Kłoda
ul. Jana Gawlasa 1/3

43-400 Cieszyn
NIP: 5481337016

Numer konta: 60 1020 1390 0000 6102 0724 7747


Telefon: +48 692 433 737
e-mail: sklep@skrawkinatury.pl

Cieszyn ul. Gawlasa 1/3
+48 692 433 737