Regulamin

 

Regulamin sklepu
skrawkinatury.pl

 

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy/reklamacyjny -EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn.
 2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://skrawkinatury.pl/czas-i-koszt-dostawy  zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 3. Dane kontaktowe: EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://skrawkinatury.pl/formy-platnosci .
 10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 13. Regulamin –  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego skrawkinatury.pl, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem skrawkinatury.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 15. Sprzedający:
  EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn
  NIP: 5481337016
  REGON: 363378355.
 16. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 17. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 18. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 19. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 20. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 21. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
 22. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 24. Zarejestrowany użytkownik  – należy przez to rozumieć osobę mającą dostęp do internetu, która pozostawiła swoje dane w systemie rejestrującym (w tym przypadku systemie rejestrującym sklepu).

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy skrawkinatury.pl, działający pod adresem http://skrawkinatury.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, w tym określa:
  1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz
  2. zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Zamówienia realizujemy na terenie Polski.
 5. Adres głównego miejsca wykonywania działalności, a zarazem adres korespondencyjny do doręczeń to: EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn, tel 791989321, e-mail: sklep@skrawkinatury.pl
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 8. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail wiadomości, zawierającej podsumowanie najważniejszych elementów zamówienia.
 11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 13. Klient zobowiązany jest do:
   
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  3. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. do korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 14. Newsletter – W Sklepie istnieje możliwość zapisu do newslettera. Osoby, które zapisały się do newslettera mogą otrzymywać na podany adres e-mail szeroko pojęte materiały reklamowe. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. 
 15. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu dodania do newslettera na stronie sklepu (jeśli adres e-mail widnieje już w bazie, po jego wpisaniu, pojawi się opcja "Wypisz"). 

 

§3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://skrawkinatury.pl/ można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.skrawkinatury.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów, akceptacja treści niniejszego regulaminu oraz naciśnięcie przycisku KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, a zatem w celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:
  -  dokonać wyboru produktów poprzez dodanie ich do Koszyka,
  -  prawidłowo wypełnić formularz zamówień dostępny na stronie sklepu skrawkinatury.pl – w tym: wybrać rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz adres dostawy. 
  -  podać dane osobowe i teleadresowe wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia i zawarcia umowy,
  -  zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku (checkboxu),
  -  użyć przycisku KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Klikając ten przycisk, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
 5. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku "KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z firmą EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn zgodnie z treścią Regulaminu. 
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
 9. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep. Wiadomość ta zatytułowana jest: "Potwierdzenie zamówienia" i stanowi potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 12. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany w zamówieniu adres.
 13. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji w sklepie.
 14. Rejestracja oznacza, że Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 15. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu na konto zyskują możliwość wglądu w historię swoich zamówień, mogą na bieżąco śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia czy modyfikować adres dostawy.
 16. Aby usunąć swoje konto w sklepie, zarejestrowany użytkownik powinien skontaktować się ze sklepem mailowo na adres: sklep@skrawkinatury.pl
 17. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie już podczas dodawania produktu do Koszyka. Informacja ta zawarta jest pod nazwą produktu i oznaczona jako „Dostępność” produktu.
 18. W przypadku niedostępności towaru Kupujący może skorzystać z opcji „Zapytaj o produkt”. Wówczas na podany przez Kupującego adres e-mail sklep internetowy wysyła informację na temat możliwej dostępności bardzo podobnych produktów. Pełny cykl produkcyjny nowego Skrawka Natury zajmuje ok. 1,5 miesiąca. 
 19. Skrawki Natury (Produkty) są wykonywane ręcznie, każdy z nich jest inny, niepowtarzalny, dlatego każdy prezentujemy na osobnej karcie produktów, podając jednocześnie szczegółowe wymiary i cechy charakterystyczne. Większość produktów dostępna jest w ilości: 1 sztuka.
 20. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Kupujący informowany jest o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia. Możliwa jest częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana produktu brakującego na inny lub też anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy (jeżeli produkty zostały już opłacone w formie przedpłaty).
 21. W razie wystąpienia potrzeby anulowania bądź modyfikacji zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.
 22. W razie braku płatności w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. 
 23. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

 

§4 Ceny produktów i  promocje

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 2. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony został osobno w cenniku dostaw dostępnym na stronie: https://skrawkinatury.pl/czas-i-koszt-dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.

 

§5 Formy dostawy i płatności

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (adres może być inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie) lub do paczkomatu InPost. 
 2. Przewidywany czas dostawy (całkowity czas realizacji zamówienia – zarówno po stronie sklepu, jak i pośrednika) wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Skrawkami Natury a Kupującym.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.
 6. Odbiór osobisty możliwy jest po uzgodnieniu ze sklepem w miejscowościach: Skoczów, Cieszyn, Bielsko-Biała. 
 7. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro.

 8. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 9. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. 
 10. Przy odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 11. Klient będący podatnikiem podatku VAT powinien w trakcie składania Zamówienia podać nazwę swojej firmy, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 12. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego i opisanych w §6 w punkcie 11 i 15 niniejszego regulaminu.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa przed jego upływem (oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: sklep@skrawkinatury.pl).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór przesyłamy wraz z zamówieniem, lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod tym linkiem https://skrawkinatury.pl/zwroty-i-reklamacje lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 
 4. Dokument należy odesłać na adres fizyczny Sprzedającego: EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn lub na adres elektroniczny: sklep@skrawkinatury.pl
 5. Wydrukowane oświadczenie można też załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 6. Zgodnie z art. 38. Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia była rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 7. Szczegółowe informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy znaleźć można na stronie sklepu: https://skrawkinatury.pl/zwroty-i-reklamacje.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
 9. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33. Prawa konsumenckiego.
 12. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 13. Konsument odpowiada (możliwe ewentualne obciążenie dodatkowymi kosztami) za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 14. Zwracany towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedającego.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.
 16. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
 17. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu: EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn lub mailowo na adres: sklep@skrawkinatury.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru zamówienia, nazwy produktu i przyczyna reklamacji, datę zakupu.
 3. Reklamowany towar prosimy odesłać na nasz adres: EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn, 43-400 Cieszyn.
 4. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 6. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.skrawkinatury.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 7. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 9. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§8 Kody i kupony rabatowe

 1. Kody i kupony rabatowe nie mogą zostać nabyte drogą kupna, są wydawane/prezentowane w ramach kampanii reklamowych.
 2. Każdy kod i kupon rabatowy ma określony okres ważności i tylko w określonym na nim czasie można je wykorzystać. Kupon lub kod rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie w ramach jednego zamówienia.
 3. Niektóre produkty mogą być wykluczone z akcji promocyjnej.
 4. Kuponów i kart rabatowych nie można wykorzystywać w do nabywania kart upominkowych.
 5. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu np. kupon 20 zł dla zamówień powyżej 200 zł.
 6. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 7. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
 8. Karty upominkowe to bony, które można nabyć drogą kupna. Można je wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów EXEGIM Andrzej Kłoda ul. Jana Gawlasa 1/3, 43-400 Cieszyn, jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych.
 9. Jeśli wartość karty upominkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.
 10. Karty upominkowe i kwoty naliczone na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania.
 11. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce, nie są na nią także naliczane odsetki.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.
 2. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na skrawkinatury.pl należy skontaktować się ze Sprzedającym mailowo: sklep@skrawkinatury.pl lub poprzez kliknięcie odnośnika „Zapytaj o ten produkt” jeśli wątpliwość dotyczy konkretnego produktu.
 3. Sklep internetowy skrawkinatury.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu skrawkinatury.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Szczegółowy opis zasady działania plików cookies znaleźć można w Polityce prywatności sklepu dostępnego na stronie: https://skrawkinatury.pl/polityka-prywatnosci.
 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni roboczych przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 8. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży z uwzględnieniem informacji wymienionych w art. 12.1.ustawy o prawach Konsumenta następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacją zamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

   

 §10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
  3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji.
  4. w celach określonych w ust 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
  1. dostosowania Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Administratorem danych jest Sprzedający.
 5. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 6. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://skrawkinatury.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.